Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”, 4Plast Alicja Miazga, NIP 8882935262, informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest 4Plast Alicja Miazga, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podjęcie działań przed zawarciem umowy, zawarcie umowy oraz jej wykonywanie jest uzależnione od podania tych danych. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli przesłanka przetwarzania tych danych wynika z przepisu prawa.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  1. wykonania umowy – w przypadku jej zawarcia lub w celu podjęcia działań na żądanie klienta przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO lub
  2. w zakresie realizacji obowiązków i praw wiążących się z zawartą umową lecz niestanowiących bezpośrednio przejawu jej wykonywania, co stanowi uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub
  3. w celu realizacji obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub
  4. w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w stosownym oświadczeniu.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. upoważnionym z mocy prawa podmiotom,
  2. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów,
  3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji,
  4. podmiotom, z którymi współpracuje Administrator w zakresie bieżącej obsługi prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Podane dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom, chyba że będzie to wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa. Podane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 3-5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; w szczególności podane dane będą przechowywane celem podejmowania działań przed zawarciem umowy, jak również realizacji zawartej umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń; dane zawarte w wystawionych dokumentach księgowych będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania odpowiedniej dokumentacji księgowej w celach podatkowych.
 7. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podmiotowi, którego dotyczy zgoda, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie nie wpływa na zgodność przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.
 9. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Dane nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

Stacjonarny skup

82-230 Nowy Staw

ul. Kolejowa 1

Mobilny skup

+48 606 662 650

Jakub Miazga

Przy większych ilościach katalizatorów dojazd do klienta i płatność gotówką.

2024 ⓒ Star Scrap | RODO

Projekt i wykonanie Web Room Studio